Biblioteken i Nykarleby införde intresseformulär för sitt program riktat till skolor

Biblioteken i Nykarleby har under flera års tid använt sig av ett intresseformulär riktat till lärare för att bättre kunna planera och genomföra sina program och därmed nå ut jämlikare till alla skolor.  

Catrin Wiik, bibliotekarie vid stadsbiblioteket, varför började ni använda er av ett intresseformulär?

Vi ville nå ut mer jämlikt till eleverna, samt att alla lärare skulle nås av informationen om vad vi på biblioteken kan erbjuda till skolklasser. Tidigare kontaktade lärarna biblioteket då de önskade något program och då kunde många vilja ha program under samma tid på terminen, men med formuläret anger de önskemål om hurudant program de önskar och så kan vi planera terminen enligt våra möjligheter och resurser. 

Intresseformuläret sänds ut till alla lärare via ett internt system i maj och innan sista fredagen i augusti ska lärarna ha fyllt i formuläret.
– Och då brukar höstterminen bli full! säger Catrin Wiik.
Catrin berättar att paketeringen som formuläret innebär gav en ny synlighet till vad biblioteken erbjuder och även mer kredibilitet kring det arbete de gör mot skolor.
– Vi känner oss mer välkomna i skolorna nu, det är det bästa. Det är också lättare för oss att planera årskursvis så att vi har de böcker vi pratar om tillgängliga för utlåning.
Det är alltså önskemål om vilket av bibliotekets program och vilken tidpunkt som läraren kan fylla i, samt hur man önskar ordna besöket vid eventuella restriktioner. Sedan lägger biblioteket det slutliga pusslet. 

Inom På läsande fot-projektet har Catrin Wiik tillsammans med Ann-Charlott Enlund och Gun-May Liljedahl, vilka representerar småbarnspedagogiken respektive grundläggande utbildningen i Nykarleby funderat på hur de kan stärka samarbetet kring läsfrämjande och bl.a. kommit fram till att de vill erbjuda ett liknande formulär till daghemmen. 

I april 2021 har ett intresseformulär sänts ut till alla daghem och en del daghem har redan återkommit med önskemål för hösten.  När såväl skol- som daghemsbesök kan planeras redan i början av terminen kan biblioteket spara tid. Då de besöker skolor som ligger på längre avstånd från biblioteket kan de samtidigt planera in ett besök på daghemmet. Genom en noggrann planering kan biblioteket tillgodose så många gruppers önskemål som möjligt. 

Vad biblioteken i Nykarleby erbjuder till skolorna hittas i stadens Kulturläroplan.

Klimatsagostund i Nykarleby bibliotek